• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Convenant inzake welzijn op het werk in de bouwsector

Op 28 april 2016 sloten de sociale partners van Constructiv met de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Kris Peeters, en de FOD WASO een convenant inzake welzijn op het werk in de bouwsector af. Via dit unieke samenwerkingsverband beogen de partijen belangrijke vooruitgang te boeken op het vlak van de verbetering van het welzijn op het werk in de bouwsector. Centraal hierbij staan het verstrekken van technische informatie, sensibiliseringsacties, campagnes, vorming en opleiding.

Bovendien richtten de partijen een begeleidingscomité voor welzijn van arbeiders in de bouwsector op, waarin ook vertegenwoordigers van andere organisaties die actief zijn op vlak van welzijn op het werk zoals bijvoorbeeld de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW), de arbeidsongevallenverzekeraars, enz. vertegenwoordigd zijn. Het begeleidingscomité beoogt structureel overleg tussen de diverse organisaties te faciliteren en fungeert tevens als klankbordgroep voor acties ter verbetering van het welzijn van uw arbeiders.