• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Wat is een risicoanalyse?

In het kader van een dynamisch risicobeheersingssysteem zijn werkgevers verplicht een risicoanalyse uit te voeren. Deze verplichting is bedoeld om de preventie en het beleid inzake het welzijn van de werknemers in het bedrijf te plannen en uit te voeren. De werkgever houdt rekening met de aard van de activiteiten, de specifieke risico's van deze activiteiten en de verschillende groepen van werknemers. Op basis van de risicoanalyse bepaalt de werkgever welke preventiemaatregelen ingevoerd moeten worden.

Lees meer in de Informatiefiche 3014-De risicoanalyse

 

Hoe wordt een risicoanalyse gemaakt?

De risicoanalyse bestaat uit drie stappen:

  • gevaren identificeren
  • risico's bepalen  (waarschijnlijkheid van de blootstelling aan de gevaren)
  • risico's evalueren (mate van frequentie en ernst van de waarschijnlijkheid van de blootstelling aan de gevaren)

De risico's waarmee rekening gehouden moet worden, zijn bijvoorbeeld de risico’s als gevolg van fysische agentia (geluid, trillingen, ...), chemische risico's (reacties, explosies, corrosiviteit, schadelijkheid, giftigheid, …), mechanische risico's (bewegende delen, goederenbehandeling), brandrisico's, milieurisico's, stralingsrisico's (ioniserende, niet-ioniserende stralen (UV, IR, ...)), biologische risico's (allergieën, ...), externe risico's (naburige industrie, lucht-, water- en spoorverkeer, …), enz.

De risicoanalyse omvat ook de preventiemaatregelen die onder andere betrekking hebben op de organisatie van het bedrijf of de instelling, de inrichting van de werkplaats, het ontwerp en de aanpassing van de arbeidspost, de keuze en het gebruik van de arbeidsmiddelen en de chemische stoffen of preparaten, de bescherming tegen de risico's van chemische, biologische en fysische agentia, enz.

Er bestaan meerdere methodes om een risicoanalyse te maken:

 

Wat is OiRA Bouw?

OiRA, dat staat voor Online interactive Risk Assessment, is een gratis softwareprogramma dat ontwikkeld werd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Kleine bedrijven kunnen het gebruiken om de risico's voor het welzijn op het werk op een eenvoudige en efficiënte manier te evalueren en te analyseren. Met OiRA kunnen ze dus voldoen aan hun reglementaire verplichtingen inzake risicoanalyse.

In België werd een OiRA-tool ontwikkeld voor en door de bouwsector. OiRA Bouw lijst verschillende risicovolle situaties op die vaak voorkomen op bouwwerven. In functie van zijn activiteiten doorloopt een onderneming de verschillende modules en bepaalt welke situaties in zijn onderneming risico's inhouden. Voor elk van de aldus bepaalde risico’s stelt het systeem preventiemaatregelen voor die het bedrijf met één klik kan selecteren.

Lees meer!