• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Voordelen bij ziekte of arbeidsongeval

De aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid

Wanneer ziekte of een ongeval één van uw arbeiders arbeidsongeschikt maakt voor een periode van meer dan een maand, betaalt de sector hem een aanvullende vergoeding vanaf de 31ste tot en met de 337ste dag van zijn arbeidsongeschiktheid. Deze aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid komt toe aan alle arbeiders die bij een bouwonderneming in dienst zijn op het moment dat ze arbeidsongeschikt worden.

Om de aanvullende vergoeding te ontvangen, moet uw arbeider volledig arbeidsongeschikt zijn en daarvoor een uitkering krijgen. De vergoeding ontvangt hij pas vanaf de 31ste dag, omdat u hem vóór die tijd een gewaarborgd maandloon moet betalen. Het bedrag is afhankelijk van de duur van de ongeschiktheid. Vanaf de 56ste dag betaalt Constructiv een hogere vergoeding.
Vragen? Contacteer ons!
 

Vakantiegeld aan invaliden

Indien één van uw arbeiders langer dan een jaar arbeidsongeschikt is als gevolg van een (arbeids-)ongeval of een (beroeps-)ziekte, komt hij in aanmerking voor vakantiegeld aan invaliden. Constructiv keert deze vergoeding uit om het verlies aan vakantiegeld dat de arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, te compenseren.

Om het vakantiegeld aan invaliden te bekomen, is de trouw van uw arbeider aan de bouwsector een belangrijke vereiste: de arbeider moet terugblikken op ten minste vijftien jaar tewerkstelling in de sector en ontvangt het geld elk jaar in de maand juni. Het gaat om een jaarlijks forfait dat gelijk is voor alle invalide arbeiders.

Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid van minstens 66 procent

Zelfs wanneer alle veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd, kan een arbeidsongeval niet altijd voorkomen worden. Jammer genoeg is de schade soms groot en lopen arbeiders blijvende letsels op. Zulk leed valt nooit te compenseren. Desondanks tracht de sector de nodige steun te bieden aan het slachtoffer. Wanneer één van uw arbeiders een blijvende werkongeschiktheid van 66 procent of meer overhoudt aan een arbeidsongeval, kent Constructiv hem, maar ook zijn kinderen, een eenmalige vergoeding toe.

Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop

Helaas vallen er bij een arbeidsongeval ook wel eens dodelijke slachtoffers. In dat geval springt Constructiv bij met financiële steun voor de verwanten. Voor het jaar van het ongeval wordt een eenmalige vergoeding toegekend aan de weduwe of aan één van de rechthebbenden van de getroffen arbeider. De kinderen van de arbeider die begunstigden zijn van kinderbijslag, hebben recht op een eenmalige uitkering en op een jaarlijkse vergoeding aan wezen.